Application Form for Repatriate (Viet Kieu) 

All Vietnam Tours

Car rentals

Charter- Boat Rental

Visa services

    News

Application Form for Repatriate (Viet Kieu)Application Form for Repatriate (Viet Kieu)who want to return home from the US, European to live in Vietnam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------

Ảnh

 

 

ĐƠN XIN HỒI HƯƠNG
APPLICATION OF VOLUNTARY REPATRIATION

(dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài)

1/Họ và tên trong hộ chiếu Việt Nam(1)

   Họ  và tên khác:..................................................................................................

2/Ngày, tháng, năm sinh:................................... 3/Nam/nữ.........................................

4/Nơi sinh:.............................................................................................................

5/Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................

...............................................................................số điện thoại:..........................

6/Quốc tịch gốc:.....................................................................................................

Quốc tịch hiện nay:.............................................................................................

7/Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị:

Số........................................................................... ngày cấp:...............................

Cơ quan cấp............................................................ có giá trị đến ngày:....................

8/Nghề nghiệp ........................................................................................................

Nơi làm việc hiện nay:..........................................................................................

............................................................................................................................

9/Mức thu nhập hiện nay (tính theo đôla Mỹ/tháng):......................................................

10/Trình độ:

-Học vấn(bằng cấp, học vị):

-Tay nghề chuyên môn (ngành, bậc):

11/Tôn giáo:...........................................................................................................

............................................................................................................................

12/Tổ chức chính trị đã, đang tham gia (mục đích, lý do, thời gian tham gia):

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

13/Rời Việt Nam ngày................................................................................. lý do

hình thức: hợp pháp (hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu số:...............................

ngày cấp .......................... cơ quan cấp................................. ), bất hợp pháp,

hình thức khác (trình bày cụ thể):......................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

14/Địa chỉ trước khi rời Việt Nam:

-Thường trú;..................................................................................................

-Làm việc:.....................................................................................................

15/Họ tên, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ ở hiện của cha, mẹ, vợ, chồng, con:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

16/Lý do, mục đích xin hồi hương:                          

...........................................................................................................................

17/Khả năng bảo đảm cuộc sống nếu được hồi hương:

a/- Nhà ở (ghi rõ do thân nhân cung cấp hay tự lo...)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

b/- Nguồn sống (ghi rõ sau khi về nước sẽ làm gì để sinh sống hay do thân nhân nào nuôi dưỡng, hay có nguồn sống nào khác):

......................................................................................................................

18/Thân nhân ở Việt Nam bảo lãnh (họ tên, địa chỉ thường trú, quan hệ bản thân):

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Tên, địa chỉ của cơ quan tiếp nhận về làm việc (nếu hồi hương về tham gia xây dựng đất nước):

......................................................................................................................

......................................................................................................................

19/Dự kiến thời gian nhập cảnh (nếu được hồi hương):

Cửa khẩu nhập cảnh:...............................................................................................

20/Trẻ em dưới 16 tuổi cùng hồi hương (họ tên, ngày sinh, nam, nữ, quốc tịch, số hộ chiếu, quan hệ với bản thân).

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Tôi xin cam doan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật.  

Làm tại          Ngày      tháng      năm

Người làm đơn ký tên

 

 

 

Ghi chú: (1) Nếu không có hộ chiếu Việt Nam thì ghi rõ họ tên khai sinh.

(2) ảnh mới chụp cỡ 4x6  mắt nhìn thẳng, đầu để trần, ảnh của ai dán vào đơn của người đó (trường hợp trẻ em khai cùng trong đơn, dán ảnh vào góc trái phía dưới đơn, ghi rõ họ tên phía dưới ảnh).


Thanks for visiting our website and hope you would like the information, if you have any question, please don’t hesitate to write us, we are here to help!
With appreciation for your:
Other news:  ----------------------------------------------------------------------------------------------